Informacje dla pacjenta

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO, informuje, iż:

1)     Administratorem danych osobowych jest Zakład Diagnostyki Medycznej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-595) przy ul. Dobrej 38A (KRS 0000289365). Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres Zakładu, telefonując pod numer: (61) 66 30 781 lub drogą elektroniczną biuro@zdmdobra.pl;

2)     Osobą nadzorującą przestrzeganie zasad ochrony danych w podmiocie jest Inspektor Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest poprzez formularz http://zdmdobra.pl/kontakt/formularz/

3)     Przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, PESEL, datę urodzenia), dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej), dane korespondencyjne (adres zamieszkania) oraz dane kliniczne. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych na podstawie art. 9 ust. 2 pkt h RODO oraz Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, art. 6 ust. 1 pkt c oraz 9 ust. 1 pkt h;

4)     Dane osobowe zbieramy od pacjenta, którego dane dotyczą lub od innych osób (np. opiekuna prawnego) w sytuacjach przewidzianych prawem ;

5)     Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją usług medycznych. Nie udostępniamy Państwa danych innym odbiorcom oprócz podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa.

6)     Dane osobowe pacjenta nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

7)     Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania badań diagnostycznych oraz przechowywania dokumentacji medycznej przez okres 20 lat, a w przypadku dzieci do ukończenia 2 r. ż. przez okres 22 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Po upływie okresów wymienionych powyżej Zakład Diagnostyki Medycznej sp. z o.o. niszczy dokumentację medyczną w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła.

8)     Każdy pacjent posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

9)     Każdy pacjent ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;

10) Podanie przez pacjenta danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Pacjent jest zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność udzielenia świadczeń zdrowotnych;

11) Dane osobowe pacjenta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Zgodnie z art. 26 i 27 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez pacjenta w następujący sposób:

- przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;

-.przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;

-.jeśli warunki techniczne umożliwiają nagranie wyników badań lub dokumentacji medycznej, bezpośrednio bez przetworzenia, na informatycznym nośniku danych, mogą być one udostępnione i/lub przekazane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;

- do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej może być złożony osobiście w Biurze Podawczym Zakładu od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00, wysłany drogą elektroniczną na adres: biuro@zdmdobra.pl lub drogą pocztową.

Wniosek powinien zawierać co najmniej dane wnioskodawcy (imię, nazwisko, adres, PESEL, komórkowy telefon kontaktowy), dane pacjenta (imię, nazwisko, PESEL), wskazanie rodzaju badań, których udostępnienia wyników dotyczy wniosek oraz określenia daty przekazania materiału do badań.

Dokumentacja medyczna może być odebrana osobiście bądź przesłana na wniosek osoby występującej o dokumentację medyczną pod wskazany adres.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony powyżej Zakład Diagnostyki Medycznej nie pobiera opłat.