Informacje dla pacjenta

Administratorem danych osobowych przekazywanych w celu wykonania badań diagnostycznych jest Zakład Diagnostyki Medycznej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-595) przy ul. Dobrej 38A (KRS 0000289365).

Osobą nadzorującą przestrzeganie zasad ochrony danych w podmiocie jest Inspektor Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest poprzez formularz http://zdmdobra.pl/kontakt/formularz/

Podanie przez Pacjenta danych osobowych jest wymogiem wynikającym z obowiązujących przepisów prawa. W celu przeprowadzenia badania niezbędne jest podanie, zgodnie z art. 25. ust. 1. ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, co najmniej takich danych, jak:

Dane pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości:

Niepodanie powyżej wskazanych danych osobowych będzie skutkowało niemożnością przyjęcia przez Zakład Diagnostyki Medycznej sp. z o. o. zamówienia na realizację badań diagnostycznych.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania badań diagnostycznych oraz realizacji obowiązku przechowywania dokumentacji medycznej przez okres 20 lat, a w przypadku dzieci do ukończenia 2 r. ż. przez okres 22 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Po upływie okresów wymienionych powyżej Zakład Diagnostyki Medycznej sp. z o.o. niszczy dokumentację medyczną w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła.

Zgodnie z art. 26 i 27 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez pacjenta w następujący sposób:

- przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;

- przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;

- jeśli warunki techniczne umożliwiają nagranie wyników badań lub dokumentacji medycznej, bezpośrednio bez przetworzenia, na informatycznym nośniku danych, mogą być one udostępnione i/lub przekazane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w ten sposób uprawnionym podmiotom;

- do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej może być złożony osobiście w Biurze Podawczym Zakładu od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00, wysłany drogą elektroniczną na adres: biuro@zdmdobra.pl lub drogą pocztową.

Wniosek powinien zawierać co najmniej dane wnioskodawcy (imię, nazwisko, adres, PESEL, komórkowy telefon kontaktowy), dane pacjenta (imię, nazwisko, PESEL), wskazanie rodzaju badań, których udostępnienia wyników dotyczy wniosek oraz określenia daty przekazania materiału do badań.

Dokumentacja medyczna może być odebrana osobiście bądź przesłana na wniosek osoby występującej o dokumentację medyczną pod wskazany adres.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony powyżej Zakład Diagnostyki Medycznej nie pobiera opłat.

Pacjent posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawa ich poprawiania.

Pacjent ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych i/lub Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).