Polityka Jakości

 

Zakład Diagnostyki Medycznej wykonuje badania diagnostyczne metodami biologii molekularnej oraz cytogenetyki klasycznej i molekularnej w chorobach zakaźnych, nowotworowych i uwarunkowanych genetycznie.

Ustanowiony, wdrożony i utrzymywany System Zarządzania Jakością, spełniając wymagania normy międzynarodowej PN-EN ISO 9001:2015 gwarantuje ciągłe doskonalenie jakości posiadanej struktury, prowadzonych procesów i jakości osiąganych wyników, a tym samym stwarza warunki niezbędne dla osiągnięcia zadeklarowanych i w sposób ciągły realizowanych, monitorowanych, ocenianych i aktualizowanych celów jakościowych, spośród których podstawowym i najistotniejszym jest:

Zapewnienie pacjentom wysokiego standardu świadczonych usług laboratoryjnych oraz wiarygodnych wyników badań poprzez postępowanie zgodnie z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej i etyki medycznej oraz dbałość o dobro pacjenta.

Postawione cele jakościowe osiągamy poprzez:

Realizacja wyżej wymienionych celów polityki jakości zapewnia uzyskanie najwyższego poziomu świadczonych usług. Wszyscy pracownicy są świadomi znaczenia zadeklarowanych celów jakościowych i zobowiązują się do ich realizacji, co stanowi gwarancję funkcjonowania i doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania Jakością, zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2015.